Skip to content Skip to footer

SOUHLAS se zpracováním
osobních údajů

SOUHLAS se zpracováním osobních údajů

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „souhlas“)

Vyplněním jakéhokoliv formuláře na stránkách www.cadmia3d.cz a jeho odesláním tímto uděluji Souhlas jako
subjekt údajů (dále jen „subjekt“) –

Souhlas je udělován správci údajů (dále jen CADMIA 3D“), obchodní společnosti CADMIA 3D s.r.o., se sídlem Šternberk,
Nádražní 1958/48d, PSČ 785 01, IČ 29451442

 1. Subjekt souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze strany CADMIA 3D a
  dalších jeho smluvních zpracovatelů (rozsah zpracování):

  1. identifikační a adresní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,
   adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČ
  2. Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky
  3. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu
  4. další osobní údaje poskytnuté subjektem ve Smlouvě/dodatku či v jiných dokumentech a při jednáních, a
   to včetně pozdějších aktualizací

 2. Subjekt souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů za níže uvedenými účely, v níže
  specifikovaném rozsahu (pomocí shora uvedených písmen) a po níže uvedenou dobu (počínaje
  dnem ukončení posledního smluvního vztahu s CADMIA 3D):
  • zasílání informačních zpráv týkajících se sjednaných služeb (např. informace o stavu vyřízení požadavku
   subjektu) a poskytování poradenství zejména v oblasti aditivní výroby a s tím souvisejícími
   činnostmi a) – d) po dobu jednoho roku

Subjekt uděluje souhlas pro celý rozsah zpracovávaných údajů a pro všechny shora uvedené účely a jim
příslušný rozsah. Subjekt může poskytnutý souhlas kdykoliv v celku či z části odvolat, a to stejně jednoduchou
formou , jako byl udělen, osobně v sídle CADMIA 3D, důvěryhodnou formou elektronické komunikace či písemně
v listinné materializované podobě. Subjekt tímto souhlasí s uvedeným zpracováním svých osobních údajů, tedy
poskytnutím nepovinných osobních údajů pro uvedené účely. Subjekt zároveň výslovně prohlašuje, že souhlas
s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně a jeho udělením nebylo podmiňováno poskytnutí služby.

Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho udělení/podpisu – tedy odeslání vyplněného formuláře na
stánkách www.cadmia3d.cz, objednávky, apod. CADMIA 3D rozsah zpracovávaných údajů po ukončení smluvního
vztahu vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na účely zpracování.

Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně a mohou být zpřístupněny
zaměstnancům CADMIA 3D, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům,
s nimiž má CADMIA 3D uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu
s platnými právními předpisy. Subjekt má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo
být zapomenut“), omezení zpracování, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost
u dozorového úřadu, a dále na následující informace: kategorie dotčených osobních údajů; účely zpracování a jejich
právní základ vč, oprávněných zájmů; příjemci nebo kategorie příjemců pro zpřístupnění (vč. příjemců ve třetích
zemích či mezinárodních organizací); plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není-li je možné určit, kritéria
použitá ke stanovení této doby; informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu. Aktualizovaný
seznam zpracovatelů osobních údajů, jakož i ucelené informace o zpracování osobních údajů a výčet práv a
povinností subjektu a CADMIA 3D, včetně poučení o důsledcích částečného či úplného neudělení souhlasu, jsou
zveřejněny v sídle CADMIA 3D a na vyžádání subjektu mu budou poskytnuty.

Subjekt prohlašuje, že tento souhlas přečetl a porozuměl mu.

Vydaný dne 1.5.2024

Nahoru